Parapijos katechetės: Kristina Černis, Kristina Šliapavičienė, Veronika Lileikienė, Giedrė Stončienė

Parapinės katechezės tikslas yra atvesti katalikų tikėjimą priimti jau apsisprendusius ar norinčius jį geriau pažinti žmones į bendrystę su Jėzumi Kristumi ir į Bažnyčios bendruomenę.

Turime neužmiršti, kad jaunajai kartai svarbu ne tik šį tą iš tikėjimo dalykų sužinoti ar suprasti, bet ir įsijungti į tikėjimo bendruomenės gyvenimą, susiformuoti bendravimo su Dievu, su Kristumi ir Jo Bažnyčia įgūdžius. Mokomės tikėjimo pažinimo ne vien tam, kad, prieš Pirmąją Komuniją išlaikę egzaminą, turėtume vienkartinę Komunijos šventę, bet kad visą gyvenimą iš Eucharistijos kas sekmadieninių Mišių ir dažnos Komunijos semtumės jėgų ir šviesos visai gyvenimo kelionei, jos kasdienybės išbandymams. Garsusis senovės romėnų posakis: „Non scholae sed vitae discimus“, „Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės“ galioja ir tikėjimo mokslo srityje.

Sutvirtinimo sakramentas baigia kiekvieno kataliko (ir jaunuomenės) įkrikščioninimo kelią. Bažnyčia galutinai apgaubia sutvirtinamąjį savo globa, praturtindama Šventosios Dvasios dovanomis. Sutvirtinamasis įsipareigoja ne tik gyventi Bažnyčios vadovaujamas, bet ir skleisti Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios mokymą pasaulyje – būti liudytoju ir misionieriumi. Sutvirtinimo sakramentas savo pavadinimu atskleidžia, kad esame apsisprendę, tvirti savo tikėjime, apsupti tikinčiųjų bendruomenės, kuri apaštalauja, skleisdama Gerąją Naujieną ir tęsdama Kristaus misiją žemėje. Liudydami Dievo gailestingumą ir veiklią meilę, keliaujame šia žeme ir dalinamės tuo, ką turime, ne tik tikėjimu, Dievo Žodžiu, bet ir savo darbais, laiku, meile, viltimi.

Katechetas kiekvieno susitikimo metu randa laiko sukurti reikiamą maldos atmosferą, parenka grupei tinkamą maldos būdą, atskleidžia kuo įvairesnius Bažnyčioje naudojamas maldos formas, jų turtingumą.

Ir katechetai, ir katechizuojami jaunuoliai esame stiprinami vilties, kad visi kartu, vedami Šventosios Dvasios - Gaivintojos, Gydytojos ir Įkvėpėjos - pasieksime vieną tikslą – augsime tikėjimu, liudysime Jėzaus Kristaus malonę bei gailestingumą ir tinkamai pasirengę švęsime Sutvirtinimo sakramentą, kaip pirmoji Bažnyčia, išgyvenusi Sekminių stebuklą džiugia ir tauria širdimi.

Katechetai, rengiantys jaunimą I Komunijai (Atgailos sakramentui ir Švč. Sakramentui - Eucharistijai) ir Sutvirtinimo sakramentui, stengiasi Katalikų Bažnyčios Katekizmo ir mokymo programos medžiagą pateikti šiuolaikiškai, įdomiai, kad mokiniai nejaustų įtampos, naudoja atnaujintos dėstymo programos įvairius metodus. Labai puiku ir naudinga, kai katechetai jaučia tėvų ar globėjų rūpestį ir palaikymą.

Mokiniai ateina iš įvairių parapijos mokymo įstaigų, tačiau grupelių užsiėmimuose susipažįsta, o ir į grupeles stengiasi užsirašyti, būdami klasės ar mokyklos draugais. Taigi, kuriasi nauja bažnytinė jaunimo bendruomenė, kurios nariai kartu su katechetėmis įsitraukia į liturginių apeigų veiklą: noriai adoruoja Šv. Mišių metu, dalyvauja Rožinio, Kryžiaus kelio, gegužinėse, birželinėse pamaldose, Švč. Sakramento adoracijose, rekolekcijose jaunimui, kitoje parapijos veikloje: religinių bei valstybinių švenčių paminėjime, agapėje. Labai kūrybingai parengia atnašas Šv. Mišioms, asmeninius ir grupių teminius darbelius, kuriuos eksponuoja parapijiečiams Bažnyčios stende. Jaučiantys savyje vidinį pašaukimą, Šv. Mišių metu išraiškingai skaito ir Biblijos ištraukas, bendruomenės maldavimus, gieda psalmes bei įsijungia giesmelėmis į jaunimo chorelį. Jaunimas įsijungia ir į karitatyvinę veiklą, rengia savo rankų darbelius parapijos atlaidų mugei. Rengiame ir bendras išvykas: piligrimines ir pažintines.

Jaučiame labai nuoširdžią gerb. parapijos klebono, kan. Vlado Gedgaudo globą bei rūpestį, o taip pat gerb. kun. kan. Petro Merliūno, kt. parapijos kunigų pagalbą. Jie visi negaili "investicijų" į mūsų visų ateitį - šaunų jaunimą. Juk pats civilizuočiausias pasaulis nesukūrė geresnių ir veiksmingesnių asmenybės ugdymo metodų, geresnių už maldą, pagarbą Kūrėjui, sau ir kitam žmogui, išpažintį, atlaidumą ir kt. krikščioniškas vertybes.  

O štai vienos katechetės nuoširdus liudijimas: "Pamokėlėse nagrinėjame katekizmą, mokomės pažinti Dievą, tapti gerais katalikais ir šiaip gerais žmonėmis. Džiugu, kad vaikai domisi Bažnyčios gyvenimu, siekia Dievo pažinimo. Todėl neapsiribojame vien nurodytomis temomis, kurias privalome išmokti, bet dažnai tenka "išeiti" už programos ribų, giliau nagrinėti temas, atsakyti į įvairius vaikams rūpimus tikėjimo klausimus. Malonu, kad yra vaikų, aktyviau įsijungusių į bažnytinę veiklą: gieda vaikų chorelyje, adoruoja Šv. Mišiose, įsijungia į parapijos Ateitininkų kuopos veiklą. Džiugina ir tai, kaip mokiniai giliai, logiškai mąsto, netgi "bando" katechetės žinias, užduodami rimtus, gilius ir išmintingus klausimus, stiprina ir  augina savo tikėjimą." 

,,Ištvermingai dirbkime tikėjimo skelbimo, mokymo ir liudijimo darbą." (J. Boruta SJ, Telšių vyskupas emeritas).

 

 

Suaugusių Katechumenato Įgyvendinimo Gairės PDF>>>

Vaikų ir jaunuolių rengimo Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams gairės PDF>>>  
 
I KOMUNIJA. Pasiruošimas atsiskaitymui PDF>>>
SUTVIRTINIMAS. Pasiruošimas atsiskaitymui PDF>>> 
Šv. Mišių atsakymai PDF>>>
 
 

 

Katechezės tvarkaraštis: 

2020 - 2021 m.m. 

I KOMUNIJA:  
 
Kristina Černis:
 
Pirmadienis - 14.00; 15.00; 16.00 
Antradienis - 14.00; 15.00; 16.00
Ketvirtadienis - 14.00; 15.00; 16.00
Penktadienis - 14.00; 15.00; 16.00 
 
Kristina Šliapavičienė:
 
Pirmadienis - 16.00
Trečiadienis - 15.00; 16.00
Ketvirtadienis - 16.00
 
 
SUTVIRTINIMAS: 
 
 
Kristina Černis:
 
Antradienis - 17.00
Ketvirtadienis: 17.00
 
 
Kristina Šliapavičienė:
 
Pirmadienis - 17.00
Trečiadienis - 17.00
Ketvirtadienis - 17.00
Penktadienis - 16.00
 
 
Giedrė Stončienė:
 
Antradienis - 17.00
Penktadienis - 17.00
 
 
Veronika Lileikienė:
 
Pirmadienis - 17.00
 

SUAUGUSIŲJŲ RUOŠIMAS: 

Veronika Lileikienė:

Sekmadienis - 11.00 
 
 
VAIKŲ ATOSTOGOS: 

Rudens atostogos: 2020.10.26 - 2020.11.06
Žiemos (Kalėdų): 2020.12.23 - 2021.01.05
Papildomos: 2021.02.15 - 2021.02.19
Pavasario (Velykų): 2021.04.06 - 2021.04.09
 
 
 
Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy