Dvasios vadas: diak. Gediminas Paulius. Vadovė Sigita Lukošienė.

Renkasi sekmadieniais po sumos šv. Mišių koplyčioje.

Adoruotojų tikslas – vienytis bendroje maldoje, šlovinti Jėzų, esantį Švč. Sakramente, skleisti vienybę ir pamaldumą parapijoje.

Adorantės – tai tos mergaitės, kurios mūsų bažnyčioje sekmadieniais per sumos šv. Mišias gražiai išsirikiavusios prie altoriaus meldžiasi, pasipuošusios baltomis suknelėmis ir vualiu ant galvos, o iškilmingomis progomis dalyvauja bažnytinėje procesijoje. Jos atrodo tarsi iš dangaus nusileidęs pulkelis angelų.

Per šv. Mišias jos gieda giesmes kartu su parapijiečiais, choru; uoliai tarnauja, švenčiant liturgiją arčiausiai altoriaus, tabernakulio ir šv. Mišias aukojančių kunigų. Dalyvauja bendroje maldoje ir adoracijoje prie Švč. Sakramento. Taip pat liturginių švenčių ir atlaidų metu dalyvauja iškilmingose procesijose.

Į adoruotojų grupelę jungiasi mergaitės nuo 10 metų. Dauguma jų ateina, besiruošdamos priimti Pirmąją Komuniją ar Sutvirtinimo Sakramentą.

Mergatės susiranda naujų draugų, bendraminčių. Dalyvauja parapijos organizuojamuose renginiuose, šventėse, agapėse. Vyksta į išvykas, stovyklas. Laisvalaikiais aplanko muziejus, koncertus, filmus ar kitus renginius.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy