Dvasios vadas                            Vadovai Saulius Misiūnas, Aldona Jonutienė

Blaivybės brolijos ir fokuliarų nariai renkasi 6 kambarėlyje pagal susitarimą. 


,,Lietuviai,
raginu stoti prie blaivybės, kad …
pradėtumėm naują doros pakėlimo epochą sau ir savo tautai".
Vyskupas M. Valančius

Mes, Blaivybės brolijos  nariai prie Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos, saujelė žmonių pradėjome burtis Blaivybės vardan 2011 04 16, dalyvavome švč. Sakramento adoracijoje, kur meldėmės už blaivybę Lietuvoje. Dalyvavo ir mūsų brolijos fundatorius kun. A. Vaitkevičius. Jis mums parūpino knygelių „Blaivybės brolijos įstatai ir nario bilietas“. Nutarėme veikti pagal Blaivybės brolijos įstatus. Dabar Blaivybės brolijoje esame 22 amžinieji nariai ir 12 laikinųjų narių.


Gyvenime ne viskas gražu, bet svarbiausia - nesibaigianti ryšių tarp žmonių ir meilės bendruomenės statyba. Kiekvieno santykio pagrindas yra pripažinti kitą savo broliu ir seserimi. Visi esame Dievo vaikai, tik taip gali būti panaikinta nelygybė.


VYSKUPO M. VALANČIAUS PARAŠYTI, VYSKUPO A. VAIČIAUS PATVIRTINTI KLAIPĖDOS ŠV. JUOZAPO DARBININKO PARAPIJOS BLAIVYBĖS BROLIJOS ĮSTATAI.

Mes, Blaivybės brolijos nariai, stengiamės visi ir už visus narius kartą metuose šiuo aktu pasiaukoti Švč. JĖZAUS ŠIRDŽIAI, melsdami, kad VIEŠPATS laimintų ir vestų mūsų veiklą. Tai ir vyksta, DIEVAS mus nuvedė į Gyvojo Rožančiaus veiklą:
BLAIVYBĖS BROLIJOS PAVEDIMO ŠVENČIAUSIAJAI JĖZAUS ŠIRDIES GLOBAI MALDA 
 

Kiekvienais metais gruodžio 8 d. Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dieną ir kurį nors gavėnios sekmadienį Blaivybės brolija kviečia savo narius ir naujus narius pasimelsti už tautos blaivumą. Šv. Mišių metu atnaujiname pažadą nevartoti svaigalų.

 

 

 

 Priimame ir visada laukiame naujų Blaivybės brolijos narių. Ateikite! Vienykimės už blaivią Lietuvą! 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy