Sekmadieniais:
     8.00, 10.00, 12.00, 18.00 val.
 
     Šiokiadieniais:
     8.00, 18.00 val.
          
 
Antradieniais 18.00 val. sudėtines šv. Mišios aukojamos už gyvuosius. 

Penktadieniais 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius aukotojų, dalyvaujančių ir geradarių intencijomis.

 

PROGINĖS ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS

PIRMĄJĮ MĖNESIO:

antradienį  18.00 val. sudėtinės šv. Mišios prašant šv. Antano užtarimo.

trečiadienį 18.00 val. šv. Mišios į Juozapą Darbininką aukotojų intencijomis.

penktadienį 18.00 val. šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

šeštadienį 18.00 val. šv. Mišios prašant Švč. M. Marijos užtarimo.

sekmadienį po sumos šv. Mišių bažnyčioje einama Eucharistinė procesija.

 

Visą gegužės mėnesį po 18.00 val. šv. Mišių Švč. M. Marijos litanija.

Visą birželio mėnesį po 18.00 val. šv. Mišių Švč.Jėzaus Širdies litanija.

Visą spalio mėnesį po 18.00 val. ir sekmadieniais po 10.00 val. šv. Mišių kalbamas Švč. Marijos Marijos rožinis.

Kiekvieną Advento sekmadienį prieš 8.00 val. šv. Mišias giedamos Švč. Marijos Marijos valandos.

Kiekvieną Gavėnios penktadienį 17.30 val. ir sekmadienį po 10.00 val. šv. Mišių apmąstomas Kristaus Kryžiaus kelias.

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį 11.30 val., prieš sumos šv. Mišias, giedamos graudžių verksmų giesmės.

Kiekvieną Gavėnios šeštadienį 15.00 val. giedami Kalvarijos kalnai.

 

Kryžiaus kelias – tai procesija, atsiradusi prisimenant Via Dolorosa („Skausmingąją gatvę“) Jeruzalėje. Kryžiaus kelią sudaro 14 stacijų. Jos simbolizuoja Jėzaus Kristaus kančios kelią nuo patekimo pas Poncijų Pilotą iki pat nukryžiavimo bei palaidojimo.

Graudžius verksmus sudaro trys dalys: pirmoji dalis giedama pirmą ir ketvirtą, antroji – antrą ir penktą, trečioji – trečią ir šeštą sekmadienį. Pirmosios dalies tekstai rodo Jėzaus kentėjimus nuo maldos Alyvų kalne iki neteisingo įskaudinimo teisme. Antrojoje dalyje apmąstomas Kristaus plakimas, vainikavimas erškėčiais ir pasmerkimas mirti, trečiojoje – tai, ką Jėzus yra iškentėjęs savo kelionėje į Kalvarijos kalną ir prikaltas prie kryžiaus.

 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kiekvieną ketvirtadienį visą dieną.

Trečiąjį mėnesio ketvirtadienį po 18.00 val. šv. Mišių vidinio gydymo pamaldos su Švč. Sakramento adoracija.

 

ATLAIDAI 

Gegužės 1 d. tituliniai šv. Juozapo Darbininko atlaidai.

Visuotiniams atlaidams gauti reikia aplankyti bažnyčią, dalyvauti Eucharistijoje, atlikus Išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą, sukalbėti Viešpaties maldą („Tėve mūsų“) bei Tikėjimo Išpažinimą ir, pašalinus bet kokį prisirišimą prie bet kokios, kad ir lengvos nuodėmės, pasimelsti Šventojo Tėvo intencija (Enchiridion Indulgentiarum, n. 19 – 20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy