ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Diakono Andriaus Baksčio kunigystės šventimas

2014-06-01
Įvykiai >>

Š. m. birželio 1 dienos sekmadienis buvo neeilinis sekmadienis, bet labai turtingas ir pilnos šventės sekmadienis. Šv. Juozapo Darbininko Bažnyčioje buvo švenčiama Kristaus žengimo į Dangų (Šeštinių) šventė, Telšių vyskupas Linas Vodopjanovas suteikė kunigystės šventimą Telšių kunigų seminarijos diakonui Andriui Baksčiui, taip pat buvo minima Tėvo diena. Į iškilmes atvyko Telšių kunigų seminarijos vadovybė, klierikai, svečiai kunigai iš kitų parapijų.

Iškilmių liturgijoje dalyvavusią bendruomenę prieš šv. Mišias vyskupas Linas Vodopjanovas pakvietė melstis už įšventinamąjį Andrių Bakstį, kad Viešpats duotų Šv. Dvasios pilnatvę tarnauti Bažnyčiai, kiekvienam sutiktam žmogui, taip pat melstis už gyvus ir mirusius tėvus.

Homilijoje vyskupas L. Vodopjanovas kalbėjo, kaip tapti kunigu lyderiu - vadovu. Citavo popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad galima turėti daug lyderystės savybių, bet jei nesi tarnas, tavo lyderystė smuks, bus nereikalinga ir nesuburs žmonių. Tapti geru kunigu vadovu galima tik per tarnavimą, t.y vykdyti kitų valią. Jei nėra tarnavimo, negalima vesti tautos. Ganyti - tai padėti tautai augti ir eiti. Nuolankumas turi būti ganytojo ginklas. Pagal popiežiaus Pranciškaus, žodžius vyskupas L. Vodopjanovas kalbėjo, kad kunigui Dievo tauta atleis, jei paslys jausmuose, atleis, jei paslys su vynu, tačiau neatleis ganytojui, jei jis bus prisirišęs prie pinigų, bus išpuikęs ir blogai elgis su žmonėmis. Tai 3 laipteliai link visų nuodėmių: pinigai, tuštybė ir puikybė.
Pabaigoje vyskupas Linas pakvietė tikinčią bendruomenę, kad visą laiką kunigus palydėtume malda, kad kunigai niekada nepritrūktų tarnavimo dvasios. Vyskupas kvietė melstis už būsimą kunigą Andrių, kad jo tarnystė būtų kaip kaitri ugnis, kad tarnystė būtų matoma, neslepiama, neužgožiama vien tik savo interesų.

Po to Telšių vyskupas Linas Vodopjanovas rankų uždėjimu į kunigystę įšventino diakoną Andrių Bakstį. Vyskupui Linui tai - pirmasis pašventintas kunigas. Rankas uždeda įšventintui kunigui A. Baksčiui ir kiti šventime dalyvaujantys kunigai.

Įšventintas kunigas prieš šv. Mišių auką buvo pasveikintas šių iškilmių dalyvių plojimais.

Pasibaigus šventimų apeigoms, toliau šv. Mišioms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas, koncelebravo naujai įšventintas kunigas Andrius Bakstys, mūsų parapijos klebonas kan. teol. dr. V. Gedgaudas, kitų parapijų kunigai, kunigas Saulius Tomošaitis, tarnavęs mūsų parapijoje.


Pasibaigus šv. Mišių aukai, įšventintas kunigas Andrius Bakstys padėkojo ekselencijai vyskupui Linui už šventimus diakono ir kunigystės. Nuoširdžiai dėkojo Telšių kunigų seminarijai, kuri ruošė jį kunigystei, vadovams, dėstytojams. Dėkojo parapijų klebonams, kurie jį lydėjo į kunigystę, geradariams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu jį palaikė, dėkojo bendruomenei už bendrą maldą, klierikams. Kun. Andrius džiaugiasi, galėdamas stovėti prieš mus kaip kunigas, palinkėjo, kad Dievas visiems atlygintų šimteriopai.

Taip pat žodį tarė ir šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas V. Gedgaudas, padėkojo vyskupui Linui už kunigystės šventimus, kuriuos Andrius Bakstys turės visą gyvenimą, klebonas džiaugėsi, kad tai buvo švenčiama mūsų parapijoje. Paragino, kad parapijiečiai ir kunigai melstųsi už vyskupą Liną, nes šventino pirmąjį kunigą ir už jaunimą - klierikus, kurie atliks kunigišką darbą ir ves žmones tikėjimo keliu. Padėkojo susirinkusiems į iškilmę, padėkojo Andriui Baksčiui, kuris ištvermingai praėjo išbandymus ir pasiruošė priimti kunigystės šventimą. Klebonas palinkėjo kun. A. Baksčiui, kad būtų pavyzdžiu tikintiesiems, kunigams, vyskupui, ir kad būtų ramsčiu, į kurį galėtume kiekvienas atsiremti tiek džiugią, tiek sunkią gyvenimo valandą.

Iškilmėms pasibaigus naujai įšventintą kunigą A. Bakstį gėlėmis ir sveikinimais susirinko pasveikinti giminės, draugai, parapijiečiai. Juk Andrius išugdytas mūsų parapijoje, daugelis tikinčiųjų prisimena Andriuką nuo mažų jo dienų, kai jis patarnaudavo šv. Mišioms. Su gėlių puokšte rankose atėjusi pasveikinti džiaugėsi ir buvusi kun. Andriaus tikybos mokytoja – ekspertė Veronika Lilieikienė iš „Aukuro“ gimnazijos, kurią Andrius baigė.

Kunigas Andrius Bakstys kunigo tarnystę atlikti paskirtas Plungės dekanate.

   

  

Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy