ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Didysis Velykų Tridienis parapijoje. Didysis Šeštadienis. Velyknaktis. Kristaus prisikėlimas.

2014-04-20
Įvykiai >>

Didįjį Šeštadienį ištisą dieną tikintieji budėjo prie Viešpaties kapo, apmąstydami Jo kančią ir mirtį, kai kurie laukė prie klausyklos, kad paskutinę dieną per atgailą išvalytų širdį nuo susikaupusių dulkių. Taip pat buvo giedami Kalvarijos kalnai.

Velyknakčio pamaldos prasidėjo 20.00 val. Prieš pamaldas klebonas kan. Gedgaudas paaiškino Velyknakčio pamaldų prasmę, eigą ir tvarką.

Šis vakaras susideda iš keturių dalių: žiburių, Žodžio, krikšto ir Eucharistijos liturgijos.

Velyknakčio liturgijai vadovavęs parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas lydimas iškilmingos procesijos šventoriuje pašventino ugnį, nuo tos ugnies užžiebė Velykinę žvakę. Ją iškėlęs procesijos priešakyje žengė vidun į Bažnyčią giedodamas „Kristus mums šviečia", o tikintieji tuo metu prisidegė žvakes nuo jo laikomos Velykinės žvakės.

Žodžio liturgijoje parapijos tikintieji skaitė tris skaitinius iš Senojo Testamento. Po kiekvieno skaitinio buvo giedama giesmė. Po skaitinių klebonas V. Gedgaudas užgiedojo „Garbė Dievui aukštybėse“, sumos choras ir varpų gaudesys suskamba, pritardami džiaugsmo ir triumfo himnui.

Toliau buvo skaitomas skaitinys iš Laiško romiečiams: ,,Broliai, mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti Jo mirtyje. Taigi, krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (6, 3-4). Skaitinio pabaigoje visi susirinkę tikintieji atsiliepė giedodami ,,Aleliuja“, šio džiaugsmo šūksnio negirdėjome per visą Gavėnią.

Po Evangelijos pagal Luką ištraukos monsinjoras Visvaldas Kulbokas, Vatikano valstybės sekretoriato sekcijos ryšiams su valstybėmis pareigūnas, homilijoje kalbėjo apie Velyknakčio prasmę, kad atėjome į šį Velyknaktį švęsti Jėzaus Prisikėlimą. Kalbėjo apie mūsų protėvių krikščionių bendruomenes, kad jos anksčiau pasiruošdavo ir tik tada, suvokę prasmę, būdavo įleidžiami į Bažnyčią, kad savo akimis ir savo kūnu galėtų dalyvauti šv. Mišių aukoje. Tad, monsinjoras ragino ir šių laikų mūsų bendruomenei švęsti Mišias pilnai, visa širdimi. Aiškino apie Jėzų kaip šviesą, kuri paaiškina mums visus esminius, pagrindinius dalykus, kad Šviesa reikalinga tam, kad atrastume Jėzuje Prisikėlimą, tai suvokus, Jėzaus Prisikėlimas yra žymiai daugiau negu gyvenimas, tada viskas keičiasi (išsamiau klausykite>>).

Trečioji Velyknakčio dalis buvo Krikšto liturgija, kurią įprasmino 17 krikštijamų katechumenų. Palaiminamas vanduo, panardinant į jį Velykų žvakę. Šiuo vandeniu krikštijami krikštijamieji. Kiekvienas krikštijamasis užsidegė žvakę nuo Velykinės žvakės. Visi dalyvaujantys Bažnyčioje dar kartą užsidegė savo žvakes, kad atnaujintų savo Krikšto pažadus.

Užbaigus Eucharistijos liturgiją, kurią drauge su klebonu kan. teol. dr. V. Gedgaudu koncelebravo svečias iš Vatikano monsinjoras Visvaldas Kulbokas, Vatikano valstybės sekretoriato sekcijos ryšiams su valstybėmis pareigūnas, parapijos kunigai kan. P. Merliūnas, kun. teol. dr. R. Vėlavičius, kun. relig. m. mgr. D. Vazinskas, kun. A. Putramentas, patarnavo Telšių seminarijos klierikas Antanas Šneideraitis, klebonas pasveikino naujai pakrikštytuosius, kad pagaliau tapo Dievo vaikais bei visus tikinčiuosius, sulaukus šventų Velykų. Visų kunigų vardu klebonas apkabina ir sveikina visus susirinkusiuosius ir linki gražiausios kloties visų gyvenimuose. Prisikėlęs Kristus yra mūsų viltis, mūsų paguoda ir amžinojo gyvenimo laidas.

Balandžio 20 d. Velykų sekmadienio rytą iškilmingas šv. Mišias aukojo klebonas kan. Vladas Gedgaudas, koncelebravo kan. P. Merliūnas, patarnavo Telšių seminarijos klierikas A. Šneideraitis.

Klierikas perskaitė Telšių vyskupijos ganytojų velykinį laišką (išsamiau žr. >>).

Šv. Mišių auką pagyvino iškilminga Eucharistinė procesija.

Baigiantis šv. Mišioms klebonas pasveikino susirinkusius su Prisikėlimo švente. Visų kunigų vardu sveikino, sulaukus brangių, gražių Velykų, palinkėjo sėkmės visiems, mūsų šeimoms ir mūsų artimiesiems ir kad Viešpats stiprintų mus kiekvieną. Padėkojo, kad palaikome tikėjimą širdyje, kad savo parapiją išlaikome, akcentavo, kad visi vieningai turime žengti per gyvenimą ir vieni kitiems padėti.

Tikintieji aplodismentais užbaigė Velykų sekmadienio ryto šv. Mišių iškilmę.

Kristus tikrai prisikėlė, ,,Aleliuja“.

 

Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy