ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Kretingoje sutiktos šv. kun. Jono Bosko relikvijos

2014-03-15
Įvykiai >>

Kovo 15 d. su užsakytu autobusu iš Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios aikštelės vaikai ir jaunimas, ir keletas parapijiečių išvyko į Šv. kun., jaunimo globėjo, saleziečių kongregacijos steigėjo Jono Bosko relikvijų sutiktuves Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Kad kelionė būtų dar prasmingesnė ir įsimintinesnė, važiuodami autobusu giedojome giesmes, dauguma jų šv. Jono Bosko garbei. Giesmių ir balsų skambesiui vadovavo ir gitara pritarė vaikų chorelio vadovė A. Girdenienė.

20.15 val. relikvijas pasitiko Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios klebonas ir kiti parapijoje tarnaujantys kunigai - vienuoliai pranciškonai ir svečiai kunigai.

Iškilmingoje procesijoje šventojo relikvijas stiklinėje urnoje palydėjo prie altoriaus.  

Apie šventojo gyvenimo etapus Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje jos tikintiesiems pasakojo ir relikvijų piligrimystės proga parengti stendai.

Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli SDB pravedė trumpą katechezę. Pasak kunigo, šventieji priklauso ne kokiai nors grupei ar vienuolijai, bet visai Bažnyčiai, todėl svarbu pagerbti jų relikvijas. Svečias sakė, kad dabar, būdami Dieve, šventieji yra dar gyvesni, negu gyvendami žemėje, ir gali mums padėti. Kiekvienas šventasis palaiko tokį pat ryšį su savo kūnu, kuris buvo jo žemės kelionėje. Palaimintas yra Dievas savo šventuosiuose. Kun. Alessandro Barelli aiškino, kas yra šventumas: šventumas yra priklausyti Jėzui, kiekvienas krikščionis yra pašauktas tapti šventuoju. Toliau kunigas tęsė, kad taptume šventuoju, reikia įvykdyti 3 žingsnius, 3 sąlygas:

  1. Būti linksmam. Tai širdies linskmybė, o ne veido. Širdies linskmybė, kai esi įsišaknyjęs Jėzuje, kai Kristus yra tavo džiaugsmas.

  2. Atlikti nuoširdžiai, kruopščiai, sąžiningai savo pareigas. Atlikdami sąžiningai pareigas, taip artinamės prie Jėzaus.

  3. Pasitikėti tik Dievu. Nepasitikėti vien savo jėgomis, o atsiremti tik į Jėzų.

Po katechezės tikintiesiems buvo galima susibūrti prie Šv. Jono Bosko relikvijos, pasimelsti, apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą, prašyti šventojo užtarimo, kad Dievas suteiktų gausių dvasinių malonių.

21.30 val. vyko jaunimo pamaldos, kurias vedė Kretingos Pranciškoniškoji taryba.

Buvo giedamos giesmės, skaitomas Dievo žodis ir ištraukos iš šv. Jono Bosko raštų. 

Katechezę vedė Šv. Jono Bosko parapijos klebonas kun. Alessandro Barelli.

Taip pat buvo jaunimo programėlė. Buvo nešamos atnašos - erškėčių vainikas, kurio spygliai priminė nuodėmes. Nešamos raudonos rožės, balta staltiesė. Vėliau vyko Švč. Sakramento adoracija.

Maloniai išlydėjo ir visus palaimino kun. Paulius OFM. 

Pasimeldę, išsakę troškimus Jėzui ir paprašę šventojo užtarimo dėkingomis meilės, gėrio ir šilumos pripildytomis širdimis grįžome namo.

***

O kovo 16 d. (sekmadienį) parapijos katechetės ir tikybos mokytojos Vida Žirnova ir Jolanta Grinevičienė su nemažu būreliu ugdytinių ir katechizuojamų mokinių traukiniu keliavo į Kretingą pagerbti šv. Jono Bosko - jaunimo globėjo, tėvo bei mokytojo - relikvijų. Mokiniai buvo įvairaus amžiaus, kai kurie vyko ir lydimi savo mamų. Suspėjome apžiūrėti senovinę Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią, kryžiaus kelio paveikslus (juk Gavėnios metas). Neskubėdami artinomės prie šv. Jono Bosko relikvijų, jas pagerbėme, pasimeldėme, prašydami šventojo jaunimo globėjo užtarimo įvairiose gyvenimo situacijose: moksle, katechezėje, santykiuose su tėveliais, mokytojais, visais vyresniaisiais; giliai širdyje meldėmės ir už taiką pasaulyje ir žmonių santykiuose, santarvę šeimose.

10.30 val. dalyvavome šv. Mišiose vaikams. Buvo džiugu stebėti susidomėjusius mokinius, kada kun. Alessandro Barelli sakė pamokslą, betarpiškai dialogu bendraudamas su jaunimu, pateikdamas netgi vaizdines priemones: 4 gabalėlius plastilino. Plastilinas - tai žmonių sielų simbolis, jeigu žmogus yra Dievo draugas, tai jis pasitiki Dievo vedimu ir Apvaizda, leidžia Kūrėjui "lipdyti" savo sielą pagal Jo valią. Štai tokie yra šventieji - Dievo draugai, toks buvo ir šv. Jonas Bosko. Tačiau jam to neužteko, jis tiesiog troško Dievo draugais paskatinti tapti jaunuomenę, ypač vargšus jaunuolius, kuriems grėsė skurdas ir kalėjimas.

Po šv. Mišių dalyvavome ir katechezėje vaikams, ją pravedė taip pat kun. Alessandro Barelli. Pagrindinė katechezės mintis - atsakymas į klausimą "O kaip reikia mylėti vaikus?" - "Mylėti taip, kad jie jaustųsi mylimi..." Tai ir buvo viso šv. kun. Jono Bosko gyvenimo ir veiklos credo.

Grįžtant į namus, traukinio vagonas skambėjo nuo vaikų įspūdžių pasidalinimo ir dvasiškai jaunųjų sielų pakylėto džiaugsmingo klegesio.

***

Šv. Jono Bosko mintis : „Šventumas – gerai atlikti tai, ką turime atlikti. Šventieji atlikdavo savo pareigas Dievui, kentėdami vardan Jo meilės, aukodami savo skausmus ir kančias. Štai šventumo kelias.“

  

Šv. Juozapo Darbininko parapijos informacija ir katechetė V. Žirnova

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy