ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Pilypo kursas 2013-04-12/14

2013-04-14
Įvykiai >>

Balandžio 12-14d. mūsų parapijoje vyko parapijinių bendruomenių ugdymo programos „Pakopa po pakopos” PILYPO kursas. Kursą vedė parapijos evangelizacinė komanda, kuriai talkino parapijos klebonas teol dr. V.Gedgaudas ir vikaras kun. D.Vazinskas.

Balandžio 12d. kursas prasidėjo Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebono V.Gedgaudas palaiminimu. Palaimino visus dalyvius ir kursą vedančią komandą.

Kurso pradžioje buvo kalbama apie tai, kad norint patirti Dievo meilę ir jo skleidžiamą džiaugsmą, visų pirma reikia būti atviros širdies.

Dalyviai susipažino, mažose grupelėse pasidalino savo lūkesčiais ir tikslais.

Toliau buvo kalbama apie tai, kad Dievas yra Meilė, kad Jis pirmasis eina link žmogaus, prašo, kad leistumėmės būti Jo mylimi.

Balandžio 13d. Ši diena prasidėjo kurso dalyvių vakarykštės dienos temų pristatymu. Tai buvo Šv.Rašto ir girdėtos kurso medžiagos improvizacija.

Toliau buvo kalbama apie tai, kad nuo gerojo ir gailestingojo Dievo mus atskiria mūsų pačių ar kitų žmonių padaryta nuodėmė, ir todėl mes neišgyvename visos Dievo mums skiriamos meilės.

Kun. Darius Vazinskas kalbėjo apie išgelbėjimą, kad esame išteisinti per tikėjimą, kad Dievas priima visus nuodėmingus. Kun.Darius ragino pasitikėti žinia, kad esame išteisinti per Jėzų Kristų, kad Jėzus Kristus gelbsti kiekvieną. Jis yra pergalė prieš nuodėmę.

Komandos narys Gintautas apžvelgė žmogaus misiją gyventi Gerąja Naujiena, kad turime patikėti ir atsiverti Dievui, nesidairant atgal. Kaip krikščionys turime atmesti stabus.
Parapijos klebonas V.Gedgaudas aiškino, kad žmogus, kuris daro gera, per tikėjimą visada ateina į teisingą kelią. Turime žinoti, kad Viešpats išgelbės ir dovanos amžinąjį gyvenimą. Dievas visada garantuoja žalią šviesą, jis nėra baudžiantis, nėra teisėjas, jis laukia, kada mes padarysime gera.

Kiekviena tema buvo paremta vaidinimais, žmonių liudijimais, asmeniškais išgyvenimais kaip susitiko Dievą, kaip Viešpats perkeitė jų gyvenimus, kaip atėjo ramybė į jų širdis.

Balandžio 14d. Kursas prasidėjo skaitiniu iš Evangelijos: ,, Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią, išimsiu iš jų kūno akmens širdį ir duosiu jiems jautrią, kad gyventu pagal mano įstatus, laikytusi mano įsakų ir juos vykdytu. Tada jie bus mano tauta, ir aš būsiu jų Dievas“(Ez,11.1-20). Kurso dalyviai buvo pakviesti pamąstyti apie Šv.Dvasią, kaip ji keičia žmogų. Be Šv. Dvasios negalėtume priklausyti Kristui. Ta pati Šv.Dvasia, kuri veikė apaštaluose, veikia ir mumyse.

Toliau buvo kalbama apie bendruomenės svarbą, kad bendruomenė yra tikėjimo vieta, kur mokomės būti krikščionimis. Bendruomenė - kaip tiltas, kuris padeda pasiekti Tėvo namus. Buvo apžvelgtos visos parapijoje veikiančios maldos grupės ir judėjimai, kurių yra labai daug („Marijos legionas”,”Pasauliečių Pranciškonų ordinas”, Sumos ir jaunimo chorai, charizminė bendruomenė „Žemės druska”, ateitininkų kuopelė ir t.t) ir paraginta kur nors jungtis, kad neliktume vieniši savo tikėjimo kelyje.

Kursą vainikavo šv. Mišių auka bažnyčioje. Šv.Mišias aukojo vikaras kun. Darius Vazinskas, buvo nešamos atnašos: kryžius, ant kurio buvo paliktos kurso metu pripažintos ir apgailėtos nuodėmės; duona ir vynas, kaip mus gelbstinti Jėzaus auka.

Po Šv.Mišių kurso dalyviams buvo sudaryta galimybė iš Šv.Juozapo Darbininko bažnyčios bokšto apžvelgti Klaipėdos miesto panoramą. Prie to prisijungė ir daugiau parapijiečių.

Dėkojame visiems nuoširdžiai vedusiems kursą: evangelizacinei komandai ir kunigams, už jų norą padėti pajusti Dievo meilę, Kristaus buvimą šalia, Šventosios Dvasios veikimą.

Žiūrėti nuotraukas

Žiūrėti nuotraukas


Liudijimas:

Galiu pasidalinti ,..kas darėsi su manimi Pilypo kurso metu ir po jo.
Tą jausmą savo viduje nešioju iki šiol ir žinau, kad tai bus dar ne vieną ir ne dvi dienas...
Noriu pasakyti visiems, kokia esu LAIMINGA, mano širdyje apsigyveno neapsakomas DŽIAUGSMAS ir MEILĖ. Tą jausmą galima palyginti su įsimylėjimu.
...pamačiusi skelbimą apie Pilypo kursą Facebbok , smalsumo vedama paskambinau. Atsiliepusi «Tikėjimo pagrindų» grupelės(kurią aš lankau) vadovė patikino mane, kad Pilypo kursas man būtinas, … dar pagalvojau, keista, iš kur ji žino ko man reikia? Po trumpų įkalbinejimų užsiregistravau, susitvarkiau visus darbelius, kad savaitgalis būtų laisvas.
Pirmos valandos, Pilypo kurse man priminė « tikėjimo pagrindų « grupelėje girdėtos tiesos ( man viskas buvo žinoma ), negalėčiau atkartoti, ką išgirdau, ką pamačiau, bet ką jaučiau išėjus iš koplytėlės. TAI DIEVO MALONĖ ( tai supratau ne iš karto ) man pasidalinti su kitais žmonėmis savo džaiugsmu: norėjosi šokti, dainuoti, skelbti visam pasauliu gerą žinią,...Tada suvokiau, kad viskas Dievo valioje ir pasidaviau tai maloniai tėkmei....
Kai trečią ryta susitikome koplyčioje, jautėmės tokie artimi, tokie geri ir pilni Meiles, kaip didelė laiminga šeima.
Mūsų grupelėje buvo vienas žmogutis, kuris labai norėjo pamatyti ir paliesti Dievą, kitaip, sakė, tikėjimo nebus. Kad Jūs būtumėtę matę tą žmogutį paskutinę mūsų susitikimo dieną.....Ji šlovino Dievą giesmėmis , jos rankos norejo pasiekti dangų, ji negalejo nustovėti vietoje....Guodėsi man, kad nežino kas daros su jos kūnu, bijojo ,kad kiti pamatę, pagalvotų , kad išprotėjo, sakė, kad kojos ir rankos pačios...
Paklausiau, ar ir šiandien nori sutikti Dievą, paliesti jį?

Atsakymas buvo toks: dabar, jau žino, kad Dievas YRA ir veikia mus per Šventąją Dvasią.
Man labai gaila, kad 15 val. turėjau palikti visu, .o taip norėjosi ten būti...
Sekmadienio vakare supratau, ką darau ne taip ir jau šią savaitę viską ištaisysiu, kad būčiau arčiau Dievo.
Nuo šiol sekmadienis man tikrai bus DIEVO DIENA , o ne darbo diena.
Kiekviena nauja diena yra Dievo dovana.

Tikiu, kad MEILĖ, DŽIAUGSMAS, GAUSA Ir GĖRIS augs mano viduje, aš galėsiu dalintis su kitais žmonėmis.

VISIEMS IR KIEKVIENAM DIDELIS AČIŪ,

UŽ NUOSTABIĄ ŠVENTĘ MŪSŲ SIELOMS,
UŽ BRANGIAUSIĄ IR GRAŽIAUSIĄ PAVASARIO DOVANĄ.
AČIŪ, KAD JŪS ESATE.

Aurelija
2013 0418

 

Liudijimas:

Praėjus pirmąjį Pilypo kursą, galvoje kirba mintis – Dievas pakvietė mus nuspręsti pasikeisti, atgailauti ir bandyti gyventi naujai. Pilypo kurso organizatoriai, vedami Dievo, gebėjo jautriai, nuoširdžiai ir įtaigiai suvienyti viso kurso klausytojus – teisingiau būtų vadinti dalyvius – t. y. „eunuchus“, paprašiusius įlipti į vežimą Pilypui, kad šis paaiškintų jiems Šventąjį Raštą, kad padėtų suprasti Dievo Žodį, o Pilypui išlipus, kad galėtų džiūgaudami traukti savo keliais, iš Pilypo sužinojus, kad Dievas yra meilė.

Pilypo kurso organizatoriai mūsų širdyse atnaujino tikėjimo tiesas. Organizatorių dėka galėjome pajusti santykių tobulumą, nes tobuli santykiai:

Žmogaus santykis su Dievu

Žmogaus santykis su savimi

Žmogaus santykis su artimu

Žmogaus santykis su visa kūrinija

Giliai suvokėme, kad Dievas priima visus, kurie atgailauja. Jėzus Kristus visus mus išgelbsti per tikėjimą. Pirmiausia – ką Jėzus ragino daryti – tai atsiversti. Lietuvoje krikščionybė jau 600 metų ir po tiek laiko, po tiek žmonių kartų mums dar reikia nuo kažko atsiversti?

Sąžiningai kalbant, mes kiekvienas suvokiame, kad esame labai toli nuo šventų principų – nuo teisingo tarnavimo Dievui ir gyvenimo būdo. Sunkiau sąžiningai vertinti save, daug lengviau – kitą. Kad ir kaip neteisinga, bet kitų elgesį mes labai dažnai kritikuojame, o atidžiai pažvelgus į save, pamatai, kad reikia daug ką keisti – nebedaryti tų klaidų ir nuodėmių, kurios beveik tapo įpročiu. Reiškia – reikia atsiversti. Nusprendus tai daryti – suvokiame, kad nelabai pavyksta, kad per sunku – mano prigimtis, įpročiai, pareigos, išskaičiavimai, tikslų siekimas pradeda veikti lyg galingi stabdžiai – pradedame abejoti, pasimetame...

Dievo veiksmai žmogaus atsivertimo kelyje – tai mąstymo pasikeitimas. Dievas tam pasiuntė Jėzaus vietininką – Šventąją Dvasią, kuri pirmiausia siekia padėti į nuodėmę pažvelgti taip, kaip ją mato Dievas. Dievas neleidžia, kad blogis mus paliestų, nes Jis mus mylintis Tėvas. Dievas lieja savo malonę kaip lietus, bet mes savo nuodėme – lyg skėčiu užsidengiame. Nuodėmė kaip šešėlis, jo išvengti – tai būti tamsoje, arba patiems būti šviesa...

Dievas priima visus, kurie atgailauja. Tikėti – reiškia pasitikėti Jėzumi Kristumi. Jėzus Kristus mus išgelbsti per tikėjimą.

Pilypo kurse, po gerb. klebono paskaitos, suvokėme ir tai, kad Šventoji Dvasia turi pakeisti mūsų supratime – požiūrį į Dievo teismą. Dievas mus teis pagal Savo Šventąjį Įstatymą. Tad atsivertęs žmogus tikrai nesipriešins to įstatymo vykdymui. Tai jam bus gyvenimo matas. Tie, kurie nusidėjo pagal įstatymą ir bus baudžiami pagal įstatymą. Meilė – įstatymo pilnatvė. Geras žmogus visada ateis į doros kelią. Todėl Dievas žmogų kviečia susipažinti su Jo Karalystės principais ir siekti jau čia gyventi pagal juos. Tai ir bus žmogaus atsivertimas. Rūpinkimės mažiau kūno, daugiau dvasios reikalais – tik jie veda į amžiną gyvenimą ir ramybę.

Baigiant, norėčiau padėkoti gerb. Rūtai, kad buvau jos pakviesta į Pilypo kursą, visiems Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios bendruomenės Pilypo kurso organizatoriams, seminaro liudytojams, gebėjusiems paliesti mūsų širdis ir praturtinti mūsų dvasią.

Visiems norėčiau palinkėti – jei pavargote kovoti su savimi, aplinka, jeigu norite pajusti sieloje ramybę ir džiaugsmą – reikia tiek nedaug: SULAUKITE KITO PILYPO KURSO IR Į JĮ BŪTINAI NUEIKITE

Angelė Lukšienė

Šv. Juozapo darbininko parapijos informacija

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy