ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


Vyskupo Gavėnios vizitacija

2014-04-10
Įvykiai >>
 „Esame pašaukti ne vadovauti, o tarnauti,
plauti kojas „mažutėliams.“

Mūsų Bažnyčioje 2014-04-10 vyko kasmetinė Telšių vyskupo eks. Jono Borutos SJ Gavėnios vizitacija – susitikimas su Klaipėdos dekanato kunigais ir tikybos mokytojais. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos bei Telšių Katechetinio centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis.

Susitikimas prasidėjo 12 val. šv. Mišiomis, kurias aukojo Telšių vyskupas eks. Jonas Boruta SJ, konselebravo dauguma Klaipėdos dekanato kunigų iš visų parapijų, į šv. Mišių liturgiją įsitraukė ir tikybos mokytojai. Homilijoje eks. J. Boruta akcentavo tikėjimo vertybių išsaugojimą nelengvu dabartiniu laikmečiu, pravedė paralelę istoriniame kontekste su XV amžiumi, kada gyveno Lietuvos šventasis - Kazimieras, dangiškasis Lietuvos ir jaunimo globėjas. Karalaitis gyveno turte ir prabangoje, tačiau visko atsisakė dėl Dangaus Karalystės vertybių, dėl dvasinės meilės Švč. M. Marijai. Taigi, Lietuvos jaunimas turi puikiausią šv. Kazimiero pavyzdį savo dorybėms ir vertybėms ugdyti.

Po šv. Mišių susitikimas tęsėsi koplyčioje. Dvasininkai ir tikybos mokytojai stebėjo šv. Juozapo Darbininko Bažnyčios parapijiečių, Liudviko Stulpino progimnazijos mokinių parengtą meninę kompoziciją, skirtą Šeimos metams, „Stebuklingas gėrimas“. Šį meninio žodžio, vaizdų ir muzikos sąskambio pristatymą režisavo minėtos progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Vida Žirnova ir muzikos mokytoja Aurika Skardžiutė.

Po mokinių pasirodymo su dekanato kunigais ir tikybos mokytojais labai nuoširdžiai ir betarpiškai bendravo Telšių vyskupas eks. Jonas Boruta SJ. Vyskupas aptarė tikybos dėstymo aktualijas vyskupijoje ir Lietuvoje: apie uždaromas mokyklas kaimuose, apie išbandymus bedarbyste mokytojams, tačiau kvietė tikybos mokytojus įsitraukti į parapijinę katechezę. Vyskupas išsakė susirūpinimą šiuo laikmečiu, kai pasaulio galingieji bando perbraižyti Europos žemėlapį, šiuos gyvenimo iššūkius ragino priimti tikėjimo šviesoje ir maldos galioje.

Po to kalbėjo Lietuvos bei Telšių Katechetinio centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis, ypatingai profesionaliai ir tiesiog broliškai, tėviškai besirūpinantis vyskupijos tikybos mokytojų profesine bei metodine veikla. Monsinjoras informavo, kad Vyskupų konferencijos nutarimu, po ilgų diskusijų ir tyrimų, sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas jaunuoliams, sulaukusiems 15 m. Juk šis sakramentas – tai krikščioniškos brandos ženklas, padedantis spręsti jaunuolių vidinius prieštaravimus. O į visus įkrikščioninimo sakramentus savo vaikus turėtų palydėti pirmiausia tėvai.

Katechetinio centro vadovas pasidžiaugė, kad tikybos mokytojų kvalifikacija ir kompetencija yra reikiamo lygio, netgi aukštesnė už etikos mokytojų, kad tikybos pamokas kasmet pasirenka apie 59 % Lietuvos ir mūsų vyskupijos mokinių. Tačiau tikybos mokytojai privalo „budėti“ krikščioniškų vertybių skleidime, išsaugojime, nepasiduodant įvairioms pasaulietinėms idėjų srovėms.

Klaipėdos dekanas kun. teol. lic. Vilius Viktoravičius savo kalboje pasidžiaugė miesto tikybos mokytojų veikla, gerąja patirtimi, pakvietė mokytojus kartu su ugdytiniais dalyvauti šiais metais įvyksiančiuose įvairiuose renginiuose.

Džiugu, kad šiame susitikime dalyvavo ir atstovai iš miesto Švietimo skyriaus ir iš Pedagogų Švietimo ir Kultūros centro, kuruojantys dorinį ugdymą.

Klaipėdos tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Vida Žirnova visų vardu nuoširdžiai padėkojo garbiems svečiams už šią vizitaciją – susitikimą, už rūpestį ir bendradarbiavimą. Mokytoja pabrėžė: „Gavėnia – tai 40 dienų dykumos apmąstymų, sustojimų prie Kryžiaus kelio stotelių, parklūpimų ir pakilimų. Nereikia Kristaus ieškoti toli... Mes turime nuostabią Dievo dovaną – popiežių Pranciškų, kuris iš tikrųjų save dalina kitiems, kaip duoną, tarnaudamas, plaudamas kojas, suklupdamas išpažinčiai prie klausyklos bendroje eilėje, pabrėždamas ir moterų svarbą Bažnyčios tarnystėje.“

Jaukioje parapijos agapės salėje tęsėsi tolimesnė bendrystė prie vaišių stalo. Eks. vyskupas ir mons. R. Gudlinkis, kaip įprasta, pateikė tikybos mokytojams įvairios metodinės medžiagos bei religinės literatūros, vaizdinių bei video priemonių.

Priėmę eks. ganytojo palaiminimą, dekanato kunigai ir tikybos mokytojai buvo tikrai dvasiškai pakylėti, sustiprinti, atliekant savo nelengvą misiją: rengti žmones, jaunimą ne tik doram žemiškam gyvenimui, bet ir amžinybei, pirmiausia rodant savo asmeninį pavyzdį.

Dėkojame mūsų parapijos klebonui kan. Vladui Gedgaudui, kitiems pasitarnavusiems parapijiečiams už dosnų, šeimininkišką garbių svečių priėmimą, už rūpestį šio susitikimo sėkme.

Klaipėdos tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Vida Žirnova

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy