ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais

  8.00, 10.00,
12.00, 18.00 val.
 

Šiokiadieniais

  8.00, 18.00 val.
 
 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Į albumą >>

GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI

 


 
Kontaktai  Nuorodos

 

 


 

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.

Šventuoju Ligonių patepimu ir kunigų malda visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir pašlovintam Viešpačiui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų; dar ir paragina juos savo noru jungtis su Kristaus kančia bei mirtimi ir tuo įnešti savo dalį Dievo tautos gerovei  (KBK 1499). Skaityti daugiau >>> KBK

 

Kodėl reikia priimti Ligonių patepimo sakramentą?

Sunkiai sergančiam žmogui būtina Dievo pagalba ir malonė, kad ligos prislėgtas žmogus nenusimintų, nepasiduotų nevilčiai, neužgesintų tikėjimo. Ligonių patepimo sakramentu pats Kristus aplanko ir sustiprina sergantį savo brolį. Savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus Kristus suteikė kančiai naują prasmę: dabar ji gali padaryti mus panašius į Viešpatį ir suvienyti su Jo kančia, gelbėjančia visą pasaulį.

Kristaus išgyventas kančios, apleidimo, vienatvės laikas pašventina ir kiekvieno krikščionio skausmo akimirkas. krikščionis išpažįsta, kad Kristus savo kančia pašventino pasaulį. Šioje misijoje dalyvauja ir ligos kamuojamas krikščionis. Tačiau Kristus per Bažnyčią šio žmogaus nepalieka vienišo, per Ligonių patepimo sakramentą stiprina bei guodžia.

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5,14—15).

Bažnyčios pašventintas ir atsiųstas kunigas meldžiasi už ligonį, jo artimuosius, slaugytojus ir už visus kenčiančius, uždeda sergančiajam rankas ant galvos ir jo kaktą bei rankas patepa Ligonių aliejumi katedroje vyskupo pašventintu Didįjį Ketvirtadienį. Taip Bažnyčia vykdo Kristaus žodžius, kuriais Jis kvietė lankyti ligonius ir juos stiprinti. Ligonių sakramento teikimu akivaizdžiai parodomas Bažnyčios rūpestis ligoniais, senais žmonėmis, kad Viešpats yra su jais ir bendruomenei rūpi kenčiantys žmonės.

 

Ligonių patepimo sakramento ypatingos malonės vaisiai yra:

  • ligonio suvienijimas su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui;
  • paguoda, ramybė ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus;
  • nuodėmių atleidimas, jei ligonis jo negalėjo gauti Atgailos sakramentu;
  • sveikatos atgavimas, jeigu tai naudinga sielos išganymui;
  • parengimas pereiti į amžinąjį gyvenimą.

 

Kam teikiamas šis sakramentas?

Patepimas yra teikiamas pakrikštytiems tikintiesiems, kurie sunkiai serga arba jų sveikata silpnėja dėl senatvės. Sakramentas gali būti teikiamas pakartotinai, jei po matomo pagerėjimo ligonio būklė vėl pablogėjo. Kai sergančio krikščionio būklė nesikeičia praėjus bent metams šį sakramentą galima vėl teikti.

Visada galima priimti šį Sakramentą prieš sudėtingesnę operaciją, o sergantiems vaikams galima teikti tada, kai jie suvokia šio Sakramento esmę ir naudą. Tiems ligoniams, kurie yra praradę sąmonę, Ligonių patepimas yra teikiamas, jei jie prieš sąmonės praradimą šio patarnavimo prašė arba numanoma, kad to prašytų. Jeigu sunkiai sergantis tikintysis jau yra miręs — Ligonių patepimo sakramentas neteikiamas. Kai abejojama ar ligonis tikrai yra miręs, patepimas teikiamas sąlyginai..

 

 

Dėl sakramento priėmimo reikia iš anksto tartis su zakristijoje budinčiais kunigais.

 

 

Būtina žinoti:

Namuose laukiant kunigo, kuris sergančiam Jūsų šeimos nariui suteiks Ligonių patepimo sakramentą, reikia pasiruošti:

  • stalą užtiesti balta staltiese;
  • ant stalo pastatyti kryžių ir uždegti dvi žvakes;
  • paruošti stiklinę vandens, nes jei ligoniui sunku nuryti Šv. Komuniją,  galima duoti truputį atsigerti;
  • ant lėkštelės padėti gabalėlį vatos.

 

Kas gali teikti šį sakramentą?

 Ligonių patepimo sakramentą teikia tik kunigo šventimus turintis dvasininkas išklausęs ligonio išpažinties ir pasirengęs sergančiam žmogui teikti Šv. Komuniją.

Atgal | Į viršų

© Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija, 2014
Sprendimas: Andy